کد متلب برای ساعت آنالوگ بصورت ام فایل بوده کاملا تست شده   ...