این محصول شامل تکنیک های حرفه ای رمزگردانی تاریخ ادبیات عمومی کنکورمیباشد.این مجموعه شامل14 قسمت میباشد. نکته:مجموعه فقط شامل رمزگردانی نویسندگانی که دارای اثارمتعددهستندمیباشد.لذامواردی مثل تاریخها-ویژگی اثار-محل تولد-نویسندگانی که تنهایک اثردارند-ذکرنشده اند. به عنوان مثال اگرنویسنده ای دارای10اثرمیباشدانرا برای استفاده ی اسان تر به یک کلمه رمزگردانی کردم. ...