برای انتخاب یک تراشه FPGA   باید نکاتی از جمله تخمین ابعاد مورد نیاز، سرعت، توان، منابع، هزینه در نظر گرفته شود. این فایل شما را در انتخاب تراشه FPGA مناسب یک طرح کمک می کند . موقعیت‌های بسیاری پیش می آید که لازم است از میزان منابع FPGA مورد نیاز به صورت تخمینی اطلاع داشته باشیم. تخمین زدن یکی از وظایفی است که آغاز پروژه­ های مبتنی بر FPGA که باید انجام گیرد. انتقال طرح موجود به یک پلتفرم جدید که از خانواده­ی متفاوتی از  FPGA استفاده می­کند، نیازمند دانش تشخ ...