فایل PDF 33 صفحه فارسی شبیه سازی در FPGA ، انتخاب بهترین شبیه ساز و بهترین شیوه شبیه سازی انواع شبیه سازی طراحان می توانند شبیه سازی‌های مختلفی در طول چرخه‌ی توسعه FPGA شامل، RTL، عملکردی ، gate-level و زمان بندی به کار برند. شبیه سازی RTL با استفاده از کد اصلی Verilog و VHDL صورت می گیرد. شبیه سازی عملکردی، که به عنوان شبیه سازی پس از سنتز نیز شناخته می شود، با استفاده از مدل RTL عملکردی از نت‌لیست سطح گیت تولید شده توسط یک ابزار سنتز انجام می شود. مدل‌های RT ...