65 دقیقه گلچینی از باورهای قدرتمند انسان های موفق جهان. این محصول در طول نود روز و با روزی یک بار گوش دادن به آن، ذهن شما را از تمام باورهای اشتباه و تفکرات غلط باز میدارد و اتفاقات خوب در زمینه سلامتی ثروت و روابط خوب را به سمت زندگی شما می کشاند. به وسیله ی این فایل در می یابید که دلیل این که در زندگی پیشرفت نمی کنید چه بوده است. طرز فکر های برنامه ریزی شده در این محصول بسیار هوشمندانه بررسی شده است و شالوده ی تمام ذهنیات مثبت افراد خوشبخت جهان میباشد. با این طرز فکر ها و باورها زندگی خود را ت ...