این فصل اولین طراحی از دو بخش حسابداری مدیریت و کنترل سیستم برای اهداف استراتژیک است. حسابداری مدیریت و کنترل سیستم تعداد زیادی از معیارهای عملکرد سیستم در سازمان را شامل سیستم مدیریت بها در بر می گیرد. مفهوم کنترل به مجموعه ای از رویه ها- ابزارها – معیارهای عملکرد و سیستمی که سازمان برای راهنمایی و انگیزش کلیه کارکنان برای دست یابی به اهداف سازمانی است، اشاره دارد. ما همچنین ویژگی های تکنیکی یک سیستم حسابداری مدیریت و کنترل خوب طراحی شده را طراحی می کنیم که شامل... فایلی که پیش روی شما ...