تعداد صفحه :  انگلیسی 13            ترجمه فارسی : 23   1- مقدمه شکل گیری فعالیت روابط عموموی ارتباط نزدیکی با پیشرفت فناوری دارد. پس از تغییرات سریع در فناوری اینترنت، پدیدار شدن یوتیوب و فیس بوک بین 2004 و 2006، تویتر در 2007 و سکو خرده وب لاگ در مین لند پاینا در سال 2009، توجه متخصصین روابط عمومی را به خود جلب نمود. انجمن های علمی و تجاری اخیرا کنفرانس های بزرگی داشته اند که بر مفاهیم رسانه اجتماعی برای روابط عمومی متمرکز می باشد (از جمله کنفرانس های بین ...