چکیده:یکی از کلیدهای موفقیت برای کاربردهای همراه و یا عوامل هوشمند در سیستم های با مقیاس بزرگ از قبیل اینترنت توانایی عامل های متفاوت(غیر یکسان) برای همکاری و ارتباط ، اشتراک اگر آنها همراه باشند. لازمه این امر پذیرش استانداردهایی برای سیستم توزیع شده اساسی برای پشتیبانی همکاری در مدیریت عامل انتقال عامل همراه و محلی سازی ، و انتقال ارتباط عامل می باشد. این مقاله Mobilitools ، و یک راه حل مبتنی بر استاندارد OMG برای این موضوع را معرفی می کند، و نشان می دهد که چطور پلات فرمهای عامل همراه می توانن ...