تعداد صفحه : 31   فهرست: پست های برقمراقبت ها و تعمیرات پیشگیری کننده در مورد تجهیزات الکتریکیتست عایق هااندازه گیری مقاومت D.C و ضریب جذب عایقاندازه گیری تلفات عایقروش های خشک کردن ژنراتورهاگرم کردن هسته استاور به روش القاییرطوبت زدایی به کمک جریان دائم (D.C)گرمایش سیم پیچ به وسیله هوای گرمخشک نمودن ژنراتور واحدهای آبیخنک کردن ترانسفورماتورهابرقگیرها(Arresters)   شبکه ها و پست های برق جهت رساندن انرژی الکتریکی از نیروگاههاو به محلهای مصرف و تبدیل آن به صورت قابل استفاده برای مصر ...