واژۀ توسعه که به طور فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد در لغت به مفهوم خروج از لفاف می باشد که لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ ها و ارزش های مربوط به آن می باشد که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند. در ضمن باید توسعه را یک مقوله ارزشی دانسته و ارتباط آن با مفهوم بهبود را در نظر آوریم. این کتاب یکی از منابع کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی می باشد. دارای 81 صفحه. نوع فایل: پی دی اف. ...