بنام ایزد منان به یقین میتوان گفت که این فایل تنها فایل واقعی و بدور ازخیال و رویا و تست شده میباشد که روحیه جوانای جویای کار و تلاش رو به پویا بودن تشویق میکند و باعث میشود که ایمان بیاورند که با خلاقیت خواهند توانست بدون هزینه های سر سام آور ماشین آلات تولید جا و مکان و..... صاحب یک تولیدی شوند و با تلاش ماهیانه میلیون ها تومان برداشت کنند کلیه دستورالعملهای ساخت با زبان ساده گفته شده هزینه راه اندازی این قطعه تولیدی که پلیت فلزی طرح glxخودروی آردی میباشد فقط صد هزار تومان میباشد ما ایمان داری ...