در نرم افزار ABAQUS دو روش برای اعمال ناکاملی یا نقص ( imperfection ) وجود دارد. روش اول روش متداول استفاده از تحلیل کمانشی میباشد، اما روش دوم روشی دقیق تر و با استفاده از تغییرحالت خود مدل میباشد. روش دوم حالت واقعی تر از رفتار مدل را در نظر میگیرد. فرمت فایل word می باشد و در تعداد 4 صفحه هر دو روش به طور کامل تشریح شده است. مراحل روش مستقیم به طور کامل تشریح شده است ...