در این پروژه یک روبات فوتبالیست معرفی شده است. تمامی قطعات و اجزای آن معرفی و سنسورهای به کار رفته در آن بررسی شده است. این پروژه به عنوان پروژه درس سیستم و اندازه گیری قابل استفاده است. قالب: word تعداد صفحات: 17 ...