دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان جابجایی رسوبات عمود بر ساحل و پروفیل توسعه یافته، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : جابجایی رسوبات عمود بر ساحل و پروفیل توسعه یافته9-2 انتقال رسوبات عمود بر ساحل:جابجائی رسوب در راستای عمودی ساحل مهم است چون شکل ساحل وابسته به آن است. پروفیل یک ساحا ماسه ای به طور مداوم در حال تغییر است و ممکن است طی یک طوفان  به طور اساسی تغییر کند. اصولاً نمی توان یک شبیه سازی پرجزئیات از انتقال رسوب امتداد ساحلی بدون داشتن یک مدل انتقال رسوب عمود بر ساحل و توسعه پروفیل ع ...