همان طور که تعمیرکاران می دانند در این مدل برای رایت سریال در اندروید 6 با مشکل مواجه می شوند و سریال رایت نمی شود ما در اینجا حل مشکل را به طور قطعی برای شما بیان می کنیم حل مشکل سریال و آنت دهی حل مشکل شبکه نیاز به باکس z3x   ...