اجازه بدهید ابتدا از شما دو سؤال بپرسم آیا در زندگی شما اهدافی وجود دارد که هنوز نمی‌توانید به دست آورید؟ دلیل اصلی این‌که چرا این هدف را به دست نیاورده‌اید چیست؟ اگر شما کاملاً با خودتان صادق باشید، می‌پذیرید که دلیل اینکه شما اکثریت اهداف خود را به دست نیاورید این است که شما: کمبود نظم و انضباط، یا اعتقادات محدودی دارید شاید شما بگویید «من پول‌ندارم» یا «زندگی سخت است.» اگر پول‌ندارید بدان معنی است که شما باید راه‌های خلاقانه‌ای ...