پاورپوینت مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ      349 اسلاید     در این تعریف مدیریت تحول موارد ذیل مورد توجه قرار میگیرند: . محور بحث سازمان ها هستند . طوری باید تغییر داده شوند که کارکرد بهتری داشته باشند . تغییر کل سیستم مورد نظر است. گرایش و جهت گیری کار بر اقدامات عملی است . هدف اصلی انسان و فرایند های اجتماعی درون سازمان است . تحول سازمان نوعی استراتژی بهسازی است. ...