دارای 39 اسلاید همراه با تصاویر و نمودارها فهرست مطالب : •تبدیل فوریه گسسته یک بعدی تبدیل فوریه گسسته در محورهای قطبی طیف توزیع قدرت سیگنال فیلتر کردن تصویر در حوزه فرکانس همراه با نمودار Notch Filter همراه با شکل فیلتر تیز کننده همرا با شکل فیلتر بهبود گوسی فیلترهای هموارکننده حوزه فرکانس nفیلتر پایین گذر ایده آل کاربرد فیلتر پایین گذر گوسی بر بهبود تصویر متن با دقت کم کاربرد فیلتر پایین گذر گوسی بر بهبود تصاویر ماهواره ای nحذف خطوط مرور سنسور nحذف جزئیات به منظور طبقه بندی تصویر فیلترهای ...