توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

توریست-و-تأثیر-آن-بر-امنیت-ملیسیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شوددانلود فایل